WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego w WAPRO Gang

Wśród licznych zadań działów kadr i płac jest sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego. W systemie WAPRO Gang istnieje szereg raportów i zestawień ułatwiających przygotowanie danych statystycznych.

Zestawienie do meldunku DG-1” – Najbardziej popularny z uwagi, iż „Meldunek o działalności gospodarczej DG-1” jest składany do GUS co miesiąc. Zawiera informacje o stanie zatrudnienia, wynagrodzeniach w danym miesiącu oraz czasie przepracowanych oraz zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne na koniec każdego kwartału.

Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Z-06” – Składane co roku „Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Z-06” obejmuje szereg szczegółowych danych o zatrudnieniu pracowników ich czasie pracy i wynagrodzeniach za cały rok.

Badanie popytu na prace Z-05”- Składane co kwartał „Badanie popytu na pracę Z-05” zawiera szczegółowy podział pracujących ze względu na ich zawody według „Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 2014”.

Wydruk prac. posiadających um. pracę wg grup zawod”, „Wydruk prac. zatrudnionych w okresie wg grup zawod”, „Wydruk prac. zwolnionych w okresie wg grup zawod” – zestaw raportów służących do kontroli i weryfikacji zestawienia „Badanie popytu na prace”.

Eksport Z-12” – szablon przygotowujący plik csv z danym dla programu Z12. Program ten przygotowuje elektroniczne sprawozdanie „Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów” składane raz na dwa lata przez wylosowane przez GUS firmy. Więcej o obsłudze tej opcji programu jest zawarte w tym artykule

Zatrudnienie w miesiącu” – jedno z szeregu zestawień związanych z Zakładami Pracy Chronionej obliczające przeciętne zatrudnienie w osobach i etatach według jednej z wybranych metod (metoda uproszczona, średnia arytmetyczna, średnia chronologiczna).

Wydruk rotacji pracowników” – zestawienie obrazujące ruch kadrowy, zatrudnienie i zwolnienie, oraz zmiany wymiaru etatu, stopni niepełnosprawności, szczególnych schorzeń w trakcie miesiąca.