WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

WAPRO Kaper po aktualizacji z dnia 16 lutego 2022 roku

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny dotyczący Polskiego Ładu, po opublikowaniu aktualizacji WAPRO Update w dniu 16 lutego 2022 roku, w programie pozostało do zaimplementowania naliczanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtowo oraz zaktualizowanie deklaracji wysyłanych do ZUS.

Ponieważ w naliczaniu ubezpieczenia społecznego Polski Ład nic nie zmienił, po uruchomieniu rozliczenia ZUS można prawidłowo naliczyć składkę na ubezpieczenie społeczne udziałowca uruchamiając standardową procedurę rozliczania udziałowca. Ze względu na to, że składka zdrowotna nie jest już odliczana od podatku, można również naliczyć zaliczki na podatek dochodowy udziałowców: zaliczka na podatek dochodowy przedsiębiorców rozliczających się wg skali oraz liniowo za styczeń 2022 roku liczy się bez zmian, tak jak w roku 2021, z wyjątkiem oczywiście zmian w progach skali podatkowej i kwoty wolnej od podatku, które to wartości zostały dostarczone do baz danych programu w poprzednich aktualizacjach.

Przejściowo, do momentu pełnego dostosowania programu do Polskiego Ładu również dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtowo w programie istnieje możliwość naliczenia składki zdrowotnej.

Należy w tym celu wejść w przeglądarkę „Odliczenia od podatku zryczałtowanego”, ustawić kursor na gałęzi wskazanej na rysunku i kliknąć „dodaj”. Na formatce pojawi się dodatkowy przycisk „Składka zdrowotna”. Jego naciśnięcie spowoduje wyliczenie składki i chwilowe wyświetlenie podstawy jej wyliczenia.

Tak wyliczoną składkę zdrowotną można zapisać w bazie danych, jednak do czasu zakończenia dostosowywania programu do Polskiego Ładu nie można jej wysłać w nowej deklaracji do ZUS. Można natomiast poinformować udziałowca o jej wymiarze, jak też o wysokości zaliczki na podatek oraz wysokości składki ubezpieczenia społecznego.

W przypadku naliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego dla udziałowców rozliczających się według skali, lub podatkiem liniowym, składka za styczeń naliczana jest według zasad obowiązujących w 2021 roku, przy czym do podstawy wyliczenia jego kwoty, jaką jest średnie wynagrodzenie, brana jest zaktualizowana jego kwota w wysokości 6 221,04 zł.