WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Import danych z programu WAPRO Gang do modułu WAPRO PPK

Przygotowanie danych pozwalających na zarejestrowanie uczestników PPK zależy w dużej mierze od jakości danych w programie kadrowo-płacowym. W celu ułatwienia analizy przypadków nadmiarowego importu uczestników lub ich pomijania w imporcie przedstawiamy kilka zasad jakimi rządzi się proces importu.

Warunki, które musi spełniać osoba, aby zostać zaimportowania do modułu WAPRO PPK z programu WAPRO Gang.

 1. Z zapisów kartoteki „Ubezpieczenia obowiązkowe” musi wynikać ze osoba ma obowiązkowe ubezpieczenie emertytalne lub rentowe na dzień importu. Czyli zarówno data „Dane aktualne od dnia” jak i „Data powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego” musi być wcześniejsza.
 2. Z danych musi wynikać że osoba jest lub była zatrudniona przed dniem importu. Przy czym zatrudnienie traktujemy szerzej niż umowa o pracę i dotyczy to wszystkich stosunków łączących uczestnika z firmą, w tym umowy zlecenia i członkostwo w radach nadzorczych. W stosunku do daty importu uczestników data zatrudnienia jest określana w następujący sposób:
  1. Umowy o pracę – najwcześniejsza data od z „Kartoteki umów o pracę” z pominięciem umów, które zakończyły się zwolnieniem pracownika
  2. Umowy okresowe – najwcześniejsza data od z kartoteki „Umowy okresowe” z serii kolejno po sobie zawieranych umów. Przy czym musi być spełniony warunek, aby uczestnik był ubezpieczony obowiązkowo na datę początku umowy.
  3. Umowy okresowe do projektów – tak samo jak umowy okresowe
  4. Zawieranie umów cywilno prawnych – dwa warianty
   • – najwcześniejsza data od z okresu wykonywania umowy z kartoteki „Umowy cywilno-prawne” z serii kolejno po sobie zawieranych umów. Przy czym musi być spełniony warunek, aby uczestnik był ubezpieczony obowiązkowo na datę początku okresu wykonywania umowy.   
   • – najwcześniejsza data umowy z kartoteki „Umowy cywilno-prawne” z serii kolejno po sobie zawieranych umów. Przy czym jako koniec umowy traktowana jest data wypłaty. Dodatkowo musi być spełniony warunek, aby uczestnik był ubezpieczony obowiązkowo na datę umowy.
  5. Członkowie rad nadzorczych – najwcześniejszy okres naliczonej listy o typie „Rady” z serii kolejno po sobie utworzonych list. Przy czym musi być spełniony warunek, aby uczestnik był ubezpieczony obowiązkowo na okres najwcześniejszej listy.
 3. Data zwolnienia, która jest traktowana również szerzej niż tylko dla pracownika, musi być równa zero lub być późniejsza niż data przystąpienia do programu. W stosunku do daty importu uczestników data zwolnienia jest określana w następujący sposób
  1. Umowy o pracę – ostatnia data do z „Kartoteki umów o pracę” umowy, która zakończyła się zwolnieniem pracownika
  2. Umowy okresowe – data do ostatniej umowy z kartoteki „Umowy okresowe” wcześniejsza od daty importu. Przy czym musi być spełniony warunek, aby uczestnik był ubezpieczony obowiązkowo na datę początku tej umowy.
  3. Umowy okresowe do projektów – tak samo jak umowy okresowe
  4. Zawieranie umów cywilno prawnych – dwa warianty
   • – ostatnia data do z okresu wykonywania umowy z kartoteki „Umowy cywilno-prawne” wcześniejsza od daty importu. Przy czym musi być spełniony warunek, aby uczestnik był ubezpieczony obowiązkowo na datę początku okresu wykonywania umowy.
   • – ostatnia data wypłaty umowy z kartoteki „Umowy cywilno-prawne” wcześniejsza od daty importu. Przy czym jako koniec umowy traktowana jest data wypłaty. Dodatkowo musi być spełniony warunek, aby uczestnik był ubezpieczony obowiązkowo na datę umowy.
  5. Członkowie rad nadzorczych – data wypłaty ostatniej listy o typie „Rady” której zarówno okres jak i data wypłaty jest wcześniejsza od daty importu . Przy czym musi być spełniony warunek, aby uczestnik był ubezpieczony obowiązkowo na okres najwcześniejszej listy.

W przypadku łączenie typów stosunków np. umowa o prace, a wcześniej umowa zlecenia, za datę zatrudnienia jest uznawana najwcześniejsza data.

W przypadku, gdy na datę importu istnieje:

 1. umowa o pracę rozpoczynająca się przed datą importu na czas nieokreślony lub określony z datą końca umowy po dacie importu
 2. umowa okresowa lub umowa okresowa do projektów rozpoczynająca się przed datą importu z datą końca umowy po dacie importu
 3. zawieranie umów cywilno prawnych z okresem wykonywania zawierającym datę importu
 4. zawieranie umów cywilno prawnych z data umowy przed datą importu i z datą wypłaty po dacie importu
 5. lista typu rady z datą wypłaty po dacie importu

data zwolnienia jest ustawiana na zero.

Ponieważ w imporcie uczestników PPK, na wypadek ponownego zatrudnienia osoby, przyjęto zasadę uwzględniania osób zwolnionych po ustawowej dacie przystąpienia firmy do PPK. W przypadkach, gdy danej osoby nie chcemy mieć jako uczestnika w module PPK można wykonać jedną z dwóch operacji.

 1. Przesłać osobę do archiwum – osoby z archiwum są pomijane w procesie importu.
 2. Dodać w kartotece „Ubezpieczenia obowiązkowe” zapis o dacie „Dane aktualne od dnia” sprzed dnia importu o kodzie tytułu „0000” bez zaznaczania jakichkolwiek ubezpieczeń, czy wypełnienie daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego.

Na koniec rada jak poradzić sobie z problemem, gdy mimo zmiany lub uzupełnienia danych w programie kadrowo-płacowym dane w module WAPRO PPK się nie zmieniają. Najlepiej w takich przypadkach usunąć w module WAPRO PPK osobę z listy uczestników i ponownie uruchomić kreator importu danych firm i uczestników. Proces importu danych wczyta aktualne dane z programu WAPRO Gang.

Przed przystąpieniem do pracy z modułem WAPRO PPK prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym.