WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Nowa wersja 8.90.6 Wapro Gang – lista zmian

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami, które zostały wprowadzone do wersji 8.90.6 w programie kadrowo – płacowym Wapro Gang.

Zmiany techniczne:

 1. Dodano możliwość konfiguracji uprawnień do opcji kopiowania danych i konfiguracji odbioru eZLA.
 2. Rozwiązano problem z pokazywaniem opcji wydruków, do których użytkownik nie ma uprawnień.
 3. Przeniesiono wyświetlanie pomocy programu do dedykowanego okna WebView.
 4. Rozbudowano listę uprawnień o opcję „Ustawienia numeracji”, umożliwiającą nadanie uprawnień do możliwości konfiguracji numeracji list płac i pracowników użytkownikom niebędącym administratorami.
 5. Dodano możliwość odczytu danych z Rejestratora Czasu Pracy „BIOFINGER-RCP” firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o.
 6. Rozwiązano problem z definiowaniem szablonu importu danych na listy płac z Excela za pomocą stałych wartości składników.
 7. W oknie konfiguracji dekretów księgowania dodano komunikat informujący o konieczności wybrania schematu księgowania przed dodawaniem dekretów, o ile nie został on ustawiony domyślnie.

Zmiany merytoryczne:

 1. Rozwiązano problem z przygotowaniem ZUS Z-3 do importu w PUE ZUS w przypadku zasiłków związanych z rodzicielstwem (WU).
 2. Rozwiązano problem z obliczeniem składki zdrowotnej na liście dodatkowej i liście premii kwartalnych i rocznych od niskich kwot przy wyłączonym parametrze „Uwzględniać KUP i ulgę na wszystkich listach”. (WU)
 3. Rozbudowano kartotekę „Mały ZUS” o opcję „Przedłużony okres trwania”, pozwalającą na przedłużenie uprawnienia płatnika do „Małego ZUS Plus” o dodatkowe 12 miesięcy. (WU)
 4. Zmodyfikowano naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne wg zasad „Małego ZUS Plus” w przypadku braku przychodu w poprzednim roku. Obecnie można wprowadzić do kartoteki „Mały ZUS” przychód całkowity w wysokości zero, a w raportach ZUS DRA i ZUS DRA II plus w takich przypadkach przyjmowana jest minimalna podstawa wymiaru składek. (WU)
 5. Zmieniono mechanizm generowania deklaracji PIT-11 przy ustawieniu parametru „kolejno komplety stron dla każdej osoby” tak, aby podczas tego procesu okno programu nie było przełączane jako aktywne przy zmianie osoby, dla której tworzona jest deklaracja.
 6. Rozwiązano problem z wprowadzaniem danych do kartoteki „Wirtualne diety dla kierowców” dla zleceniobiorców, w przypadku obecności w kartotece zapisów za ten sam miesiąc z poprzedniego roku.
 7. Wyłączono z procesu synchronizacji składek na typach listy lista podstawowa, dodatkowa i premii kwartalnych i rocznych składkę zdrowotną obliczaną na listach typu umowy, projekty i przez zawieranie umów. Obecnie składka zdrowotna od przychodów z różnych tytułów (umowa o pracę, umowa zlecenia) wypłacanych w tym samym miesiącu jest liczona oddzielnie dla każdego z tytułów ubezpieczenia.
 8. W obliczeniach kwoty wolnej od potrąceń sądowych i komorniczych uwzględniono przypadek wypłaty w miesiącu tylko składników niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 9. Rozwiązano problem z ujemną składką na PPK w przypadku umowy o dzieło rozliczanej przez „Zawieranie umów cywilnoprawnych”, w sytuacji wypłaty w tym samym miesiącu co umowa zlecenie rozliczana na liście płac „Umowy”.
 10. W obliczeniach wyrównania do najniższego wynagrodzenia uwzględniono przypadek przeszeregowania w trakcie miesiąca połączonego ze zmianą wymiaru etatu.
 11. Funkcję kodującą znaki narodowe na potrzeby eksportu druków i deklaracji ZUS do Płatnika rozbudowano o rozpoznawanie i kodowanie liter Ç i Ş.
 12. Usunięto przyczynę wyświetlania błędnej informacji o niezamkniętej liście płac za bieżący miesiąc podczas naliczania listy ZFŚS.
 13. W obliczeniach listy podstawowej i dodatkowej pominięto wykazywanie wirtualnych diet rozliczanych przez listę „Umowy”.
 14. W opcji „Zawieranie umów cywilnoprawnych” rozwiązano problem z wyliczeniem wynagrodzenia od netto do brutto w przypadku dwóch umów cywilnoprawnych wypłacanych w tym samym miesiącu.
 15. W raporcie imiennym ZUS RCA i ZUS DRA osoby prowadzącej działalność powiększono wartość składki zdrowotnej za bieżący o miesiąc o ewentualną dopłatę składki zdrowotnej wynikającej z rocznego rozliczenia tej składki.

Zmiany dla portalu HR:

 1. Zmieniono procedurę wysyłania zależności służbowych, aby rozwiązać problem z powieleniem listy pracowników w przypadku zmiany działu przełożonego. Zrezygnowano z wysyłania identyfikatora działu przełożonego.
 2. Zmieniono mechanizm przygotowania danych do synchronizacji w zakresie numerów rachunków bankowych polegający na usunięciu zbędnych spacji z liczby kontrolnej rachunku oraz mechanizm przygotowania danych do synchronizacji w zakresie adresów, ograniczając rozmiar pola kod pocztowy do akceptowalnego przez portal.
 3. Limit czasu na wykonanie metody WU_PORAL, która pośrednio liczy wymiary urlopów do tabeli „Dane do urlopów dla portalu” zwiększono do 3.5 h.

Aby prześledzić jak zmieniał się program i jakie nowości pojawiały się w kolejnych wersjach, zapraszamy do historii zmian Wapro Gang.