WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW

Wapro Kaper wersja 8.90.0 – w nowej wersji zreorganizowano obsługę deklaracji w oknie przeglądarki

Najnowsza wersja Wapro Kaper przynosi ze sobą ważną modyfikację obsługi deklaracji. Naszym głównym celem było poprawienie ergonomii pracy w tym module, ustandaryzowanie niektórych operacji oraz doprecyzowanie wyświetlanych w trakcie przetwarzania deklaracji komunikatów. Ze względu na ilość wprowadzonych modernizacji oraz aby dotrzeć do jak największej ilości użytkowników programu poza dokumentacją, przygotowaliśmy ten artykuł, który zaprezentuje wszystkie wprowadzone zmiany.

Lista poleceń „Operacje deklaracji” okna przeglądarki

Na przeglądarkach deklaracji udziałowca, firmy oraz pracowników zmodernizowano listę poleceń dostępnych po przyciśnięciu przycisku [Operacje deklaracji] lub po użyciu skrótu [Ctrl+E]. W celu poprawienia intuicyjności rozdzielone zostały operacje dotyczące deklaracji papierowych od operacji dotyczących deklaracji elektronicznych. W celu poprawienia ergonomii najczęściej używane polecenia przeniesione zostały z zagnieżdżonego menu na główny poziom. Reszta poleceń, rzadziej używanych, znajduje się w podrzędnych, uporządkowanych i pogrupowanych w logiczne grupy menu.

Zakres działania wybranej operacji

Ujednolicony został zakres działania poszczególnych funkcji/operacji związanych z e-Deklaracjami do zaznaczonych przez użytkownika deklaracji. W poprzednich wersjach uruchomione funkcje w niektórych przypadkach były wykonywane dla zaznaczonych deklaracji, a w innych dla tych odfiltrowanych (aktualnie widocznych na liście okna przeglądarki). Obecnie zostało to ujednolicone i uruchomione operacje będą wykonywane wyłącznie dla zaznaczonych deklaracji.

Okna informacyjne dotyczące operacji zamiast komunikatów o błędach

W poprzednich wersjach programu w przypadku wystąpienia braków w przetwarzanych deklaracjach, wyświetlany był zbiorczy komunikat, na podstawie którego trudno było znaleźć i usunąć problem. W nowej wersji w miejsce komunikatu wyświetlane będą odpowiednie okna informacyjne. Przede wszystkim dotyczy to operacji:

 • podpisywania deklaracji,
 • wysyłania deklaracji,
 • odbierania UPO.

W wyżej wymienionych oknach wyświetlona jest pogrupowana lista przetwarzanych deklaracji tak, aby można było łatwo określić, w której deklaracji wystąpił brak, powodujący, że nie mogła być ona podpisana, wysłana lub nie mogło być odebrane UPO.

Okno informacyjne operacji podpisywania deklaracji

W przypadku uruchomienia operacji podpisywania deklaracji program najpierw sprawdza, czy zaznaczone deklaracje nadają się do podpisania. W ramach tej czynności program analizuje:

 • Czy dany typ deklaracji posiada wersję elektroniczną?
 • Czy wskazano rodzaj podpisu dla deklaracji?
 • Czy deklaracja ma ustawiony znacznik „właściwa” (przeznaczona do wysłania do urzędu skarbowego)?
 • Czy wskazano w deklaracji osobę uprawnioną do podpisania deklaracji?
 • Czy wskazana do podpisu osoba jest w danej chwili zalogowana do programu?
 • Czy deklaracje zostały już wysłane?
 • Czy deklaracje mają status „gotowa do podpisania”?
 • Czy deklaracje są już podpisane?
 • Czy deklaracje zostały wyeksportowane do programu JPK Wapro?

Wykryte nieprawidłowości pokazywane są w formie logicznie pogrupowanej listy na oknie zaprezentowanym wyżej. Dodatkowo, w oknie informacyjnym dla każdego znalezionego braku lub błędu możliwe jest wyświetlenie informacji, jak dany problem.

W górnej części formatki wyświetlony jest tekst informujący, czego dotyczy wyświetlona poniżej lista.

UWAGA:

We wszystkich oknach informacyjnych przyjęto zasadę, że naciśnięcie [F10] lub [OK] powoduje próbę uruchomienia zaplanowanej dla wybranych deklaracji procedury, natomiast naciśnięcie klawisza [Esc] – powrót do przeglądarki celem skorygowania deklaracji lub ich wybranej grupy.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu rozwiązania problemu z daną grupą deklaracji istnieje możliwość wyświetlenia dodatkowych informacji po przyciśnięciu granatowej ikony „i” znajdującej się w kolumnie „Info”. Na przykład:

Uwaga: jeśli w grupie zaznaczonych deklaracji wszystkie nadają się do podpisania, powyższe okno nie jest wyświetlane, a program od razu przechodzi do podpisywania deklaracji.

Okno informacyjne operacji wysyłania deklaracji

W przypadku wysyłania deklaracji na serwer testowy lub serwer Ministerstwa Finansów okno informacyjne, które wywoływane jest po uruchomieniu akcji wysyłania, wygląda podobnie.

Zmianie uległa też lista wyświetlonych informacji. W pierwszym wierszu wyszczególnione są deklaracje, które zostaną wysłane na serwer testowy, natomiast w drugim wierszu deklaracje, które zostaną wysłane na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów. Dodatkowo połączono wysyłanie deklaracji na oba środowiska w jeden proces.

Wiersze z deklaracjami, które nie mogą być wysłane, obejmują przypadki:

 • nieokreślenia, na który serwer mają zostać wysłane deklaracje,
 • błędnego statusu deklaracji, uniemożliwiającego wysłanie deklaracji,
 • deklaracji, których system e-Deklaracji nie obejmuje.

Z uwagi na ewentualną możliwość pomyłek w wyborze serwera (testowy lub produkcyjny), na który wysyłane są deklaracje, okno to pojawia się zawsze, bez względu na to, czy wśród zaznaczonych są, czy też nie ma, deklaracji z brakami, które powodują, że deklaracje nie mogą być wysłane na żaden z serwerów.

Po wysłaniu deklaracji wyświetlany jest raport podsumowujący:

Okno informacyjne odbierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Po wysłaniu deklaracji można podjąć próbę pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Pobieranie UPO odbywa się inaczej niż poprzednio, nie dla wszystkich widocznych deklaracji, ale zgodnie z tym co napisano wyżej, dla deklaracji zaznaczonych przez użytkownika.

Zaznaczone deklaracje program dzieli na trzy grupy:

 • deklaracje wysłane na serwer testowy,
 • deklaracje wysłane na serwer Ministerstwa Finansów,
 • deklaracje, dla których nie można odebrać UPO, gdyż z jakichś powodów nie zostały wysłane na żaden z serwerów.

Po naciśnięciu przycisku [OK] program podejmie próbę odebrania UPO z serwerów, na które zostały wysłane deklaracje, a po zakończeniu tego procesu wyświetli raport podobny do zaprezentowanego wyżej.